V Logopedskem ateljeju vam nudim celostno klinično logopedsko diagnostiko, specialno-pedagoško obravnavo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in tudi pripravo poročil z oceno otroka, ki ga lahko priložite dokumentaciji, s katero v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami otrok pridobi ustrezno strokovno pomoč ali prilagoditve v šoli.

Branje

  • Težave s sintezo (spajanjem), analizo, manipulacijo glasov, težave pri usvajanju povezav med črkami in glasovi – problem bralne tekočnosti, upoštevanje pravopisnih pravil.
  • Napačno, neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov.
  • Branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno tekočnost – tehnika branja ni avtomatizirana, pojavljajo se težave pri prepoznavanju in dekodiranju besed.
  • Težave s hitrostjo branja, ki se kažejo kot neustrezno, počasno branje ali kot problem bralne tekočnosti.
  • Težave bralnega razumevanja na ravni razumevanja povedi, krajših sestavkov, daljših sestavkov, razumevanje prenesenega pomena, metafor.

Pisanje

  • Težave pri črkovanju, neustrezen priklic črke ali simbola (ortografsko kodiranje).
  • Nepravilno zaporedje črk in števk.
  • Težave pri rabi pravopisnih pravil, slovnice in postavljanja ločil ter jasnost ali organizacija zapisanega, ki so posledica težav sočasnega izvajanja in usklajevanja kognitivnih veščin.
  • Moten in/ali neustrezen priklic informacij oz. simbolov/črk, vezan na grafomotorično izvedbo pisanja.
  • Težave s hitrostjo pisanja.
  • Težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo kot neenakomeren tempo pisanja.

Primanjkljaji na področju matematične pismenosti

  • Razvoj občutka za števila.
  • Razvoj avtomatizacije aritmetičnih dejstev.
  • Razvoj sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. tekočnost izvajanja in/ali avtomatizacija aritmetičnih postopkov.
  • Razvoj tekočnosti matematičnega rezoniranja (evalvacija matematične naloge, izbira ustrezne strategije, oblikovanje logičnih sklepov,…).

Med primanjkljaje na posameznih področjih učenja se uvrščajo disleksija, disgrafija, disortografija in diskalkulija. Gre za skupino otrok, pri katerih se pojavljajo specifične učne težave kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim. Pojavljajo se izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu ali računanju.

 

Povzeto po: Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, dostopno na: https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf